Donetsk

Donetsk, Ukraine, Europe
Donbass Palace Hotel
Photo: S. Tretyakov
Design: M. Sergienko, D. Rayevska